برگزاری جلسه برنامه ریزی و تمهیدات ترافیکی پنجشنبه آخرسال

اسفند 24, 1395

روابط عمومی سازمان بهشت شهدای شهرستان ملارد : جلسه تحلیل و بررسی،برنامه ریزی و تمهیدات ترافیکی پنجشنبه آخرسال باحضورمدیران و مسئولان سازمان ها و ادارات شهرملارد برگزارشد.

درراستای پیشگیری وبه منظوربرنامه ریزی ،جلسه تحلیل و بررسی،برنامه ریزی و تمهیدات ترافیکی پنجشنبه آخرسال باحضورمدیران و مسئولان سازمان ها و ادارات شهرملارد ، درسازمان بهشت شهدای ملارد برگزارشد. درابتدا این جلسه آقای رسولی معاونت سازمان بهشت شهدا ، ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین و تشکرازحضور گرمشان دراین جلسه ، اهم برنامه ها واقدامات لازم درجهت هرچه بهتربرگزارشدن پنجشنبه آخرسال را ارائه ودرباره آنها وپیشنهادات حاضران به بحث و تبادل نظرپرداختند.
همه ساله درآستانه نورز و پنجشنبه آخرسال زائران زیادی به بهشت شهدای ملارد می آیند.